ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

ครูประจำชั้นอนุบาล ๑ และ๒
นางสอาดรักษ์  สายสวัสดิกุล
ครูประจำชั้นอนุบาล๑
นางสมบูรณ์  บุญธง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ๓
นางสุณิสา   ภัทรธนบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
นายวิทยา   จันทรโคตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นางกมลรัตน์ มณีวรรณ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
นางฐิตินันท์   ทองเจริญบัวงาม