ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา  2557   (10  มิถุนายน  2557)

      ระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อ.1

1

3

1

4

อ.2

1

3

6

9

รวม

2

6

7

13

ป.1

1

3

2

5

ป.2

1

2

3

5

ป.3

1

2

6

8

ป.4

1

6

5

11

ป.5

1

4

3

7

ป.6

1

11

3

14

รวม

6

28

22

50

รวมทั้งหมด

8

34

29

63

ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา  2558  (10  มิถุนายน  2558)

      ระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อ.1

1

5

3

8

อ.2


4

2

6

รวม

1

9

5

14

ป.1

1

4

6

10

ป.2


2

2

4

ป.3

1

3

3

6

ป.4

1

2

6

8

ป.5

1

8

4

12

ป.6

1

5

8

13

รวม

6

นักเรียนชั้นอนุบาล
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖