คณะกรรมการนักเรียน
ประธานนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘

เด็กหญิงมัณฑณา  สายแวว

รองประธาน

เด็กปนัดดา   เหลาผา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

เด็กหญิงพัชราภา  แดนพันธ์


หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมรักษาความปลอดภัย

เด็กชายวุฒิกร  เทพศรีหาหัวหน้าฝ่ายอนามัย

เด็กหญิงกรรณิกา  ทองเภา


หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
เด็กชายธีรชาติ  อาจหาญ
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

เด็กชายนรภัทร  สีลาเฮียง

หัวหน้าฝายรักษาความสะอาด

เด็กชายประดิษฐ์  ศรีสะหวัด