คณะกรรมการสถานศึกษา
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายธาตุ  ทองน้อย
กรรมการ ผู้แทนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
นายจำเนียร  ทานะสิทธิ์
กรรมการ ผู้แทนองค์กรทางศาสนา
นายพิทักษ์  ทานะสิทธิ์ 
กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า
นายธนากร  เผ่าหอม
กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน
นางอำพร   อุปริมาตร
กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง
นางสุภาวรรณ  วรกิจ
กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางมาลาวรรณ   วิเศษสุนทร
กรรมการ ผู้แทนครู
นางสมบูรณ์   บุญธง
กรรมการและเลขานุการ
นายประสาน  จันทร์เผือก
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำสายทองวิทยา