ทำเนียบผู้บริหาร
นายไหล่ วงศ์ตาหล้า
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๓๐
นายจรูญ ศรีวะอุไร
ดำรงตำแหน่ง  ปี พ.ศ. ๒๕๓๐  ถึง  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
นายประสาน จันทร์เผือก
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ   คำสั่งสพป.มุกดาหารที่  ๔๓๔ /๒๕๕๕ ลงวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และมารับตำแหน่งในวันที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕