ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่


โรงเรียนคำสายทองวิทยา  มีพื้นที่  
22   ไร่ 40 ตารางวา    มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ   ดังนี้

     -  อาคารเรียนจำนวน  2  หลัง

     -  อาคารประกอบจำนวน  1  หลัง

     -  ส้วมจำนวน  2 หลัง

              -  สนามเด็กเล่นจำนวน  2  สนาม  

              -  สนามฟุตบอลจำนวน  1  สนาม

              -  สนามตะกร้อจำนวน  1  สนาม

อาคารเรียน