วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร/วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


 
ปรัชญา
 
โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ของคน