ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียน คำสายทองวิทยา   ตั้งอยู่เลขที่  -   ถนนคำสายทองวิทยา ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร     รหัสไปรษณีย์   49000   โทรศัพท์    0 - 4261 - 2191 

 e  -  mail : Khamsaithong@hotmail.com  website :  www.khamsaithongwittaya.com  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1.2    เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่   1   ถึงระดับประถมศึกษาปีที่   6   

1.3   มีเขตพื้นที่บริการ   5   ชุมชน    ได้แก่   ชุมชนคำหอย  ชุมชนคำสายทอง   ชุมชนศรีปทุม   ชุมชน

ศรีประเสริฐ   ชุมชนสามัคคีธรรม 

2. ข้อมูลด้านบริหาร

2.1  ชื่อ  -  สกุลผู้บริหาร     นายประสาน  จันทร์เผือก

      วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี     สาขาคณิตศาสตร์        

      วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท     สาขาการบริหารการศึกษา

2.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร   -

2.3  ประวัติโดยย่อ              

                โรงเรียนคำสายทองวิทยา  ก่อตั้งครั้งแรกเป็นสาขาโรงเรียนเมืองใหม่  ตามคำสั่งที่น..303/1589  ลงวันที่  20  พฤษภาคม 252 3  มีพระอธิการพิทัย ตนติปาโล เจ้าอาวาสวัดคำสายทอง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน คำสายทองและกรรมการหมู่บ้าน เป็นผู้ก่อตั้ง    อาศัยศาลาวัดคำสายทองเป็นสถานที่เรียน เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4  มีนักเรียนทั้งหมด  จำนวน  167  คน  มีนายยงเทียน  ทุมนัติ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ได้ร่วมมือกันบริจาคเงินจัดซื้อที่ดินเป็นที่ตั้งโรงเรียนได้ที่ดิน เนื้อที่  22 ไร่ 40  ตารางวา  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณค่าปลูกสร้างอาคารเรียน  แบบ น.. 002/2/4    จำนวน    1    หลัง 

ปีการศึกษา  2525  เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคำสั่งเป็นโรงเรียนเอกเทศและได้ย้ายนักเรียนจากอาคารเรียนชั่วคราววัดคำสายทอง   มาเปิดทำการสอนที่อาคารเรียนหลังใหม่ และทำพิธีเปิดอาคารเรียนในวันที่  16  ธันวาคม  2525

ปีการศึกษา  2532   ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่น  เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ได้รับโล่รางวัล  ดีเด่น

ปีการศึกษา   2533   ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด  เข้าประกวดโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน  ประจำเขตการศึกษา  10

ปีการศึกษา   2534   ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด   เข้าประกวดโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน  ประจำเขตการศึกษา  10

ปีการศึกษา 2535  ได้รับรางวัลจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จริยศึกษาดีเด่น จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   รับโล่รางวัลโรงเรียนสอนจริยศึกษาดีเด่น

ปีการศึกษา  2540   ได้รับการคัดเลือกเป็น   โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา

ปีการศึกษา 2545 ได้รับการประเมินภายนอกผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ( สมศ. )   รอบแรก

ปีการศึกษา   2549   ได้รับการประเมินภายนอกผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ( สมศ. )   รอบสอง

ปีการศึกษา 2554ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของ  สมศ. (องค์การมหาชน)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้าน ปฐมวัย  และ ประถมศึกษา    ตั้งแต่กรกฎาคม  2554   และได้รับหนังสือสำคัญ  เพื่อเป็นการแสดงว่า โรงเรียนคำสายทองวิทยา ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม   เรียบร้อยแล้วตามกฎหมายกำหนด

คำขวัญ                  ศึกษาดี   มีวินัย   ใฝ่อดออม   พร้อมธรรมะ

เป้าประสงค์               ผู้ เรียนทุกคนมีการพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แสวงหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนพร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้มา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา